Обложка
 

«Қазақстан жастары – 2018» Ұлттық баяндамасы. Национальный доклад «Молодежь Казахстана – 2018». National report “Youth of Kazakhstan – 2018».
 [текст]: «Қазақстан жастары – 2018» Ұлттық баяндамасы Қазақстан Республикасының Қоғамдық даму министрлігі қолдауымен дайындалды..- Астана, 2018.- 410
Ключевые слова: жастар
Баяндамада қазақстандық жастардың әлеуметтік-демографиялық сипаттамалары, жастар саясатын іске асырудағы халықаралық тәжірибе және қазіргі заманғы жастардың құндылықтары қарастырылған.  

Оглавление 
  МАЗМҰНЫ
 
БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР
4
 
КІРІСПЕ
6
 
1 тарау. Қазақстан Республикасы жастарының демографиялық сипаттамасы
7
 
1.1. Жастардың саны және жыныстық-жастық құрылымы
8
 
1.2. Жастар арасындағы бала туу, өлім-жітім
11
 
1.3. Жастар арасындағы некелер, ажырасулар
15
 
1.4. Жастардың сыртқы және ішкі көші-қоны
16
 
2 тарау. Жастар саясатын іске асырудағы халықаралық тәжірибе
18
 
2.1. Шет елдердегі жастар саясатын іске асыру стратегияларына және озық тәжірибелеріне шолу
19
 
2.2. Жастарды қолдау саласындағы халықаралық ұйымдар қызметі
24
 
3 тарау. Өскелең ұрпақтың денсаулығы және бос уақыты
31
 
3.1. Жастардың денсаулығына әсер ететін әлеуметтік-маңызды аурулар
32
 
3.2.Жастардың салауатты өмір салты, спорттық-сауықтыру жұмыстары
39
 
3.3. Жастар арасында өзіне-өзі қол жұмсау және оның алдын алу
42
 
3.4. Жастардың бос уақытын өткізуі
47
 
4 тарау. Жастардың өміріндегі білім және ғылым
51
 
4.1. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттын, жүзеге асырылуы
52
 
4.2. Білім беру жүйесін жаңғыртудың негізгі бағыттары: инновациялар, оңтайландыру, перспективалар
60
 
4.3. Ғылымдағы жастар: преспективалары және бастамалары
63
 
5 тарау. Жастардың әлеуметтік-экономикалық жағдайы
66
 
5.1. Жастар еңбек нарығындағы тенденцияларға шолу
67
 
5.2. Жастардың елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысуы
72
 
5.3. Жастар кәсіпкерлігін дамыту
76
 
5.4. Жас отбасылар мен жастардың осал топтарының әлеуметтік ахуалы
80
 
5.5. «Жастарға мейірімді мекен» - Қазақстан жастарының даму индексі
85
 
6 тарау. Қоғамдық-саяси үрдістердегі жастар
89
 
6.1. Жастардың саяси және азаматтық өмірге қатысуы
90
 
6.2. Жастардың наразылық белсенділігінің деңгейі
96
 
6.3. Жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу
101
 
7 тарау. Жастардың моральды-адамгершілік және құндылықтық ұстанымдары
104
 
7.1. Жастар және дін.
105
 
7.2. Қазақстан жастарының құндылықтық бағдары
108
 
7.3. Жастар субмәдениеттері
113
 
8 тарау. Жастар ортасындағы қылмыс
118
 
8.1. Жастар арасындағы қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың жалпы сипаттамасы: жай күйі мен тенденциялары
119
 
8.2. Жастар арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша халықаралық тәжірибе
125
 
ҰСЫНЫСТАР
130
 
ҚОРЫТЫНДЫЛАР
133
 
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
138
  ОГЛАВЛЕНИЕ
 
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
142
 
ВВЕДЕНИЕ
144
 
Глава 1. Демографические характеристики молодежи Республики Казахстан
145
 
1.1. Численность и половозрастная структура молодежи
146
 
1.2. Рождаемость, смертность среди молодежи
149
 
1.3. Браки, разводы среди молодежи
151
 
1.4. Внешняя и внутренняя миграция молодежи
153
 
Глава 2. Международный опыт реализации молодежной политики
156
 
2.1. Обзор стратегий и передовой практики реализации молодежной политики в зарубежных странах
157
 
2.2. Деятельность международных организаций в сфере поддержки молодежи
163
 
Глава 3. Здоровье и досуг молодого поколения
170
 
3.1. Социально-значимые болезни, влияющие на здоровье молодежи
171
 
3.2. Здоровый образ жизни и спортивно-оздоровительная работа среди молодежи
178
 
3.3. Суицид и его профилактика среди молодежи
182
 
3.4. Досуг молодежи
186
 
Глава 4. Образование и наука в жизни молодежи
190
 
4.1. Реализация государственной политики в сфере образования
191
 
4.2. Основные векторы модернизации системы образования: инновации, оптимизация, перспективы
199
 
4.3. Молодежь в науке: перспективы и инициативы
203
 
Глава 5. Социально-экономическое положение молодежи
206
 
5.1. Обзор тенденций на рынке труда молодежи
207
 
5.2. Участие молодежи в социально-экономическом развитии страны
212
 
5.3. Развитие молодежного предпринимательства
216
 
5.4. Социальное благополучие молодых семей и уязвимых групп молодежи
220
 
5.5. Индекс развития молодежи Казахстана «Жастарға мейірімді мекен»
225
 
Глава 6. Молодежь в общественно-политических процессах
229
 
6.1. Участие молодежи в политической и гражданской жизни
230
 
6.2. Уровень протестной активности молодежи
237
 
6.3. Военно-патриотическое воспитание молодежи
241
 
Глава 7. Морально-нравственные и ценностные установки молодежи
245
 
7.1. Молодежь и религия
246
 
7.2. Ценностные ориентации молодежи Казахстана
249
 
7.3. Молодежные субкультуры
253
 
Глава 8. Преступность в молодежной среде
259
 
8.1. Общая характеристика преступлений и правонарушений в молодежной среде: состояние и тенденции
260
 
8.2. Международный опыт по профилактике правонарушений среди молодежи
266
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
271
 
РЕКОМЕНДАЦИИ
274
 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
279
  CONTENT
 
SYMBOLS AND ABSERVATION
283
 
INTRODUCTION
285
 
1 Chapter. Demographic characteristic of the youth of the Republic of Kazakhstan
286
 
1.1. Number and age-structure of youth
287
 
1.2. Birth and mortality among youth
290
 
1.3. Marriages and divorces among youth
293
 
1.4. External and internal migration of youth
294
 
2 Chapter. International experience of implementation of youth policies
297
 
2.1. Overview of strategies and best practices for implementing youth policy in foreign countries
298
 
2.2. Activities of international organizations in the field of youth support
302
 
3 Chapter. Health and leisure of young generation
309
 
3.1. Socially – important diseases influence to health of youth
310
 
3.2.Healthy lifestyle and recreational activities among young people
316
 
3.3. Suicide and its prevention among young people
319
 
3.4. Leisure of young people
324
 
4 Chapter. Education and science in the life of the youth
328
 
4.1. Implementation of state policy in the field of education
329
 
4.2. The main vectors of the modernization for education system: innovation, optimization, perspective
336
 
4.3. Youth in science: prospects and initiatives
340
 
5 Chapter. Social and economic status of youth
343
 
5.1. Overview of trends in the youth labor market
344
 
5.2. Participation of youth in the social and economic development of the country
348
 
5.3. Development of youth entrepreneurship
352
 
5.4. Social welfare of young family and vulnerable groups of youth
356
 
5.5. Youth Development Index of Kazakhstan – “Zhastarga meirimdi meken”
360
 
6 Chapter. Youth in social and political processes
363
 
6.1. Youth participation in political and civil life
364
 
6.2. Level of protest activity of youth
370
 
6.3. Military-patriotic education of youth
374
 
7 Chapter. Moral and values attitudes of youth
377
 
7.1. Youth and religion
378
 
7.2. Value-conscious orientations of Kazakhstan youth
381
 
7.3. Youth and subculture
385
 
8 Chapter. Youth crime
390
 
8.1. General characteristics of crimes and offenses in the youth environment: status and trends
391
 
8.2. International experience in crime prevention among young people
397
 
CONCLUSION
401
 
RECCOMENDATIONS
404
 
LIST OF SOURCES
409

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2020 Алматы облысының дін істері басқармасы (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru