Обложка
 

Әл-Фараби мұрасы және қазіргі өзара түсінісу философиясы
 [текст]: ҚР БҒМ Ғылым комитеті Философия және саясаттану институты Ғылыми кеңесі баспаға ұсынған / ҚР БҒМ Ғылым комитеті Философия және саясаттану институты.- Алматы, 2011.- 208
Ключевые слова: Әл Фараби
Монографияда Шығыстың ұлы ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің өзара түсінісу философия теориясы, сондай-ақ әлемнің әртүрлі мәдениеттері - антикалық, түркі және ислам мәдениеттері арасындағы «сұхбат көпірлерін» қалыптастырудың теңдессіз тәжірибесі талданады.  

Оглавление 
  МАЗМҰНЫ
 
АЛҒЫ СӨЗ (Ә. Н. Нысанбаев, Г.Г. Соловьева)
7
  1 ТАРАУ. ӨЗАРА ТҮСІНІСУ - ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕ
  (Ә.Н. Нысанбаев)
  § 1 Мәдениетаралық сұхбат кеңістігіндегі өзара түсінісу концептісінің
 
мағынасы мен құндылығы
13
 
§ 2 Ортағасырлық араб тілді перипатетизм және исламдық діни дәстүр
34
 
§ 3 Әл-Фарабидің рухани мұрасы: Шығыс пен Батыс мәдениетінің сұхбаты
47
  2 ТАРАУ. МҰСЫЛМАН ДӘСТҮРІМЕН СҰХБАТТАҒЫ ӘЛ-ФАРАБИ МҰРАСЫ
 
§ 1 Философия - коммуникация және кемелденуге жетудің жолы: әл-Фараби сұхбаты және ортағасырлық ислам ойшылдары (Ғ.Қ. Құрманғалиева)
67
 
§ 2 Ортағасырлық ислам білім беру коммуникативтік концепциясының қайта өзектенуі (Н.Л. Сейтахметова)
90
 
§ 3 Медресе құрылымдық ұстанымындағы «Мұғалім-уат-Тәліп» сұхбаты моделі және оның қазіргі өзара түсінісу философиясындағы маңызы (Н.Л. Сейтахметова)
122
  3 ТАРАУ. ҚАЗІРГІ КОММУНИКАТИВТІК КЕҢІСТІГІНДЕГІ ӨЗАРА ТҮСІНІСУ ТУРАЛЫ ӘЛ-ФАРАБИДІҢ ІЛІМІ
 
§ 1 Өзара түсінісу тілі: онтологиялық және коммникативтік қырлар (Г.Г. Соловьева)
138
 
§ 2 Әл-Фараби ілімі және қазіргі коммуникативтік полифония (Г.Г. Соловьева)
156
 
§ 3 Әл-Фараби мұрасы қазақстандық қоғамдағы өзара түсінісу және келісімнің топтастырушы негізі (Ғ.Қ. Құрманғалиева)
184
 
ҚОРЫТЫНДЫ (Ә.Н. Нысанбаев, Г.Г. Соловьева)
206
  СОДЕРЖАНИЕ
 
ПРЕДИСЛОВИЕ (А. Н. Нысанбаев, Г.Г. Соловьева)
7
  ГЛАВА 1. ВЗАИМОПОНИМАНИЕ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА
  (А.Н. Нысанбаев)
 
§ 1 Смысл и ценность концепта взаимопонимания в пространстве межкультурного диалога
13
 
§ 2 Средневековый арабоязычный перипатетизм и исламская религиозная традиция
34
 
§ 3 Духовное наследие аль-Фараби: диалог культур Востока и Запада
47
  ГЛАВА 2. НАСЛЕДИЕ АЛЬ-ФАРАБИ В ДИАЛОГЕ С МУСУЛЬМАНСКОЙ ТРАДИЦИЕЙ
 
§ 1 Философия как коммуникация и путь обретения совершенства: диалог аль-Фараби и исламских мыслителей средневековья (Г.К. Курмангалиева)
67
 
§ 2 Реактуализация коммуникативной концепции исламского средневекового образования (Н.Л. Сейтахметова)
90
 
§ 3 Модель диалога «Муаллим-ват-Талиб» в структурной организации медресе и ее значение в современной философии взаимопонимания (Н.Л. Сейтахметова)
122
  ГЛАВА 3. УЧЕНИЕ АЛЬ-ФАРАБИ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ В СОВРЕМЕННОМ КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
 
§ 1 Язык взаимопонимания: онтологические и коммуникативные аспекты (Г.Г. Соловьева)
138
  § 2 Учение аль-Фараби и современная коммуникативная полифония
 
(Г.Г. Соловьева)
156
 
§ 3 Наследие аль-Фараби как консолидирующая основа взаимопонимания и согласия в казахстанском обществе (Г.К. Курмангалиева)
814
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (А. Н. Нысанбаев, Г.Г. Соловьева)
206

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2020 Алматы облысының дін істері басқармасы (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru