Обложка
 
Майерс Д.
Әлеуметтік психология.
 [текст]: 12-басылым. / Ұлттык аударма бюросы.- Алматы , 2018.- 648
Ключевые слова: психология
Кітапта жеке тұлға, топ ішіндегі қарым-қатынас, тұлғаның түpлi әлеуметтік процестердегi pөлi, негiзгi қызмет, даму өpici сияқты әлеуметтiк құбылыстардың психологиялық заңдылықтары заманауи зерттеулермен толықтырылып, тәжipибелiк мысалдармен дәйектелген.  

Оглавление 
  МАЗМҰНЫ
 
1-тарау. ӘЛЕУМЕТТІК ПСИХОЛОГИЯҒАКІРІСПЕ
19
 
Әлеуметтік психология деген не?
20
 
Әлеуметтік психологияның басты идеялары
21
 
Біз әлеуметтік болмысты қалыптастырамыз
21
 
Әлеуметтік интуиция күшті болғанымен, кейде қауіпті
22
 
Әлеуметтік ықпал мінез-құлықты қалыптастырады
23
 
Мінез-құлықты жеке көзқарастар мен ұстанымдар да қалыптастырады
24
 
Әлеуметтік мінез-құлықтытың биологиялық астары
24
 
Әлеуметтік психология ұстанымдарын күнделікті өмірде қолдану
25
 
Әлеуметтік психологиядағы адами құндылықтардың ықпалы
26
 
Құндылықтардың психологияға ықпалының айқын жолдары
26
 
Құндылықтардың психологияға ықпал етуінің көмескі жолдары
27
 
Ғылымның субъективті аспектілері
27
 
Психологиялық тұжырымдамалардағы жасырын құндылықтар
27
 
«Мен біліп едім» феномені: әлеуметтік психология мен парасат бір нәрсе ме?
29
 
Зерттеу әдістері: әлеуметтік психологияны қалай зерттейміз?
32
 
Гипотеза қалыптастыру және оны тексеру
32
 
Корреляциялық зерттеу: табиғи ассоциацияларды анықтау
33
 
Корреляциялық статус және өмір сүру ұзақтағы
34
 
Корреляция және себеп пен салдар байланысы
34
 
Қоғамдық пікір сауалнамасы
36
 
Эксперименттік зерттеулер: себеп пен салдарды іздеу
39
 
Кездейсоқ бөлу: үлкен теңестіргіш
39
 
Бақылау: айнымалы шамамен айла-шарғы жасау
40
 
Репродукция: нәтижелер қайта жаңғыртыла ма?
41
 
Эксперимент жасау этикасы
41
 
Лабораториялық зерттеу қорытындыларын күнделікті өмірге лайықтау
43
 
ПОСТСКРИПТУМ: біз бұл кітапты не үшін жаздық?
44
  І Бөлім. Әлеуметтік ойлау
 
2-тарау. ӘЛЕУМЕТТІК ӘЛЕМДЕГІ «МЕН» ҰҒЫМЫ
45
 
Спотлайт әсері және транспаренттік иллюзия: ОЛАР өзіміз жайлы бізге не үйретеді?
46
 
«Мен» ұғымы: мен кіммін?
49
 
Біз үшін басты мәселе: өзіміз туралы түсінік
49
 
Әлеуметтік салыстыру
49
 
Басқа адамдардың бағалау әсері
50
 
«Мен» және мәдениет
51
 
Индивидуализмді мәдениет арқылы дамыту
52
 
Мәдениет пен таным
53
 
Өзін-өзі тану
56
 
Іс-әрекетті болжау
57
 
Өз сезімімізді болжау
58
 
Даналық және өз-өзіне талдау жасау
59
 
Өзін-өзі бағалау және оның қозғаушы күші
60
 
Өзін-өзі бағалау мотивациясы
61
 
Өзін-өзі төмен және жоғары бағалаудың жағымды және жағымсыз жақтары
62
 
Нарциссизм: өз-өзін сүю немесе асыра бағалау
63
 
Жеке тиімділік сезімі
65
 
Өз «менінің» пайдасына шешуге бейімделу деген не?
66
 
Позитив және негатив оқиғаларды түсіндіру
67
 
Бәріміз бірдей орташадан жоғары бола аламыз ба?
68
 
Жалған оптимизм
69
 
Жалған косенсус және өзіндік ерекшелік
71
 
Өзін-өзі жоғары бағалауға бейімділікті түсіндіру
72
 
Адамдардың өзін таныстыру шеберлігі
73
 
Өзіне-өзі кедергі жасау
73
 
Әсерді басқару
74
 
«Өзін-өзі бақылау» деген не?
76
 
ПОСТСКРИПТУМ: екі ақиқат – менмендік қауіп және позитивті ойлау құдіреті
78
 
3-тарау. ӘЛЕУМЕТТІК СЕНІМДЕР МЕН ПАЙЫМДАР
79
 
Адамның әлеуметтік әлемді саналы және бейсаналы бағалауы
80
 
Priming / Ассоциациялардың оянуы
80
 
Интуитивті пайымдар
81
 
Интуиция күші
82
 
Интуицияның шектеулі шегі
83
 
Өзіне шектен тыс сенімді болу
83
 
Өз көзқарасын дәлелдеуге бейімділік
85
 
Өзіне шектен тыс сенімді болудан арылу
86
 
Эвристика: санадағы төте жол
86
 
Репрезентативті эвристика
86
 
Эвристиканың қолжетімділігі
87
 
Фактілерге кереғар ойлау
89
 
Иллюзиялы ойлау
91
 
Иллюзиялы корреляция (өзара байланыс елесі)
91
 
Көңіл күй мен пайымдар
93
 
Әлеуметтік әлемді қалай қабылдаймыз?
95
 
Оқиғалады қабылдау және интерпретациялау
95
 
Көзқарастың беріктігі
96
 
Өзіміз және әлемдеріміз туралы естеліктер қалыптастыру
97
 
Бұрынғы ұстанымдарды қайта құру
98
 
Өткен шақтағы мінез-құлықты қалпына келтіру
99
 
Әлеуметтік әлемді қалай түсіндіреміз?
100
 
Себеп-салдар атрибуциясы: адам немесе жағдай
100
 
Адамның мінез-қасиетін жорамалдау
101
 
Атрибуцияның үлкен қателігі
102
 
Біз неліктен атрибуциялық қателік жіьереміз?
103
 
Атрибуцияның елеулі қателіктерін зерттеу неге сонша маңызды?
106
 
Әлеуметтік ой-сенімдеріміздің маңызы
108
 
Ұстаз үміті мен оқушы жетістіктері
109
 
Өзгелерден күткенімізді алу
110
 
Әлеуметтік пікірлер мен пайымдар туралы қорытынды сөз
112
 
ПОСТСКРИПТУМ: иллюзиялық ой туралы пікір
114
 
4-тарау. МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ЖӘНЕ КӨЗҚАРАС
115
 
Адамның көзқарасы оның іс-әрекетін анықтай ма?
116
 
Көзқарас мінез-құлыққа қандай жағдайда сәйкеседі?
117
 
Сөйлейтін сөзімізге әлеуметтік ықпал аз болғанда
117
 
Адамның мінез-құлықына басқа әсердің ықпалы аз болғанда
118
 
Көзқарас мінез-құлыққа сәйкес болса
118
 
Көзқарас күшті болса
119
 
Мінез-құлықтың көзқарасқа ықпалы
21
 
Рөл ойнау
121
 
Сөздің сенімге айналуы
123
 
Аморальдық және моральдық әрекеттер
123
 
Нәсіларалық қатынастар және нәсілдік көзқарастар
125
 
Әлеуметтік қозғалыстар
125
 
Іс-әрекеттің көзқарасқа әсері
127
 
Өзін-өзі таныстыру: өзгенің пікіріне ықпал ету
127
 
Өзін-өзі ақтау: когнитивті диссонанс
127
 
Жеткіліксіз ақтау
129
 
Диссонанс шешім қабылдаудың салдары ретінде
130
 
Өзін-өзі қабылдау
132
 
Ым-ишара мен қарым-қатынас
133
 
Өз-өзін ақтап алу және ішкі мотивация
134
 
Теорияларды салыстыру
136
 
Диссонанс – ширықтырушы күш
136
 
Өз-өзіне қайшы пікірде болмаған кезде адамның өз-өзіне сенімді болуы
137
 
ПОСТСКРИПТУМ: өзімізді іс-әрекет арқылы өзгерту
138
  ІІ Бөлім. Әлеуметтік ықпал
 
5-тарау. ГЕН, МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ГЕНДЕРЛІК АЙЫРМАШЫЛЫҚ
139
 
Адам табиғаты мен мәдени әралуандылықтың әсері
140
 
Ген, эволюция және іс-әрекет
141
 
Мәдениет және іс-әрекет
142
 
Мәдени өзгешіліктер
143
 
Нормалар: күтілетін мінез-құлық
144
 
Мәдени ұқсастықтар
147
 
Ер адамдар мен әйелдердің ұқсастықтары және айырмашылықтары
150
 
Гендер және ген
151
 
Тәуелсіздік және өзара байланыс
152
 
Әлеуметтік басымдық
155
 
Агресси
157
 
Сексуалдық
157
 
Эволюция және гендер: табиғилық сақталу керек пе?
159
 
Гендер және серіктес таңдау
160
 
Эволюциялық психология туралы ойлар
162
 
Гендер мен гормондар
163
 
Мәдениет және гендер: мәдениет қалай әсер етеді?
165
 
Мәдениетке қатысты гендерлік рөлдердегі өзгерістер
166
 
Гендерлік рөлдердің уақытқа байланысты өзгеруі
166
 
Құрдастар арқылы мәдениеттің меңгерілуі
167
 
Ген, мәдениет және гендер туралы қандай қорытынды жасауға болады?
169
 
Биология және мәдениет
169
 
Жағдайлар ықпалы және тұлға
171
 
ПОСТСКРИПТУМ: өзімізді әлеуметтік әлемнің әр өнімі, әрі сәулетшісі ретінде қарастыруымызға бола ма?
172
 
6-тарау. КОНФОРМИЗМ ЖӘНЕ КӨНДІГУ
173
 
Конформизм деген не?
174
 
Конформизм мен көндігу құбылыстарының классикалық зерттеулері
175
 
М.Шерифтің норманы қалыптастыру туралы зерттеуі
175
 
Соломан Аштың топтық қысым туралы зерттеулері
179
 
Милгрэмнің көндігу туралы зерттеулері
181
 
Стэнли Милгрэм зерттеулерінің негізгі ойы
184
 
Көндігу құбылысы қалай пайда болады?
185
 
Жәбірленушінің эмоциялық қашықтығы
185
 
Билік өкілінің қатысуы және оның заңдылығы
186
 
Биліктің институционализмі
187
 
Топ ықпалынан босау
188
 
Классикалық зерттеулерді талқылау
188
 
Мінез-құлық және бағдар
189
 
Әлеуметтік нормалардың ықпалы
190
 
Конформизмнің алғышарттары
193
 
Топ көлемі
194
 
Топ құрамының пікірлестігі
195
 
Ауызбірлік
195
 
Мәртебе
197
 
Қоғамдық пікір
197
 
Алдын ала міндеттеме
197
 
Конформизм неліктен пайда болады?
199
 
Конформизмді кім танытады?
201
 
Тұлға
201
 
Мәдениет
202
 
Әлеуметтік рөлдер
203
 
Рөлдердің алмасуы
204
 
Басқалардан өзгеше болғымыз келе ме?
205
 
Қарсылық реакциясы
205
 
Даралықты айқындау
206
 
ПОСТСКРИПТУМ: қоғам мүшесі бола тұра, жеке тұлға болып қалыптасу
207
 
7-тарау. ИЛАНДЫРУ
209
 
Иландырудың жолдары қандай?
211
 
Иландырудың негізгі жолы
211
 
Иландырудың қосалқы жолы
212
 
Әр мақсатқа жетелейтін жол бөлек
212
 
Иландырудың қандай тетіктері бар?
213
 
Кім айтты? Тілші айтты
213
 
Сенім
214
 
Тартымдылық пен сүйкім
216
 
Не жөнінде айтылған? Мазмұнның маңызы
217
 
Ақыл мен эмоция
218
 
Хабарламаның мазмұны
221
 
Біржақты һәм екіжақты пікір
223
 
Алғашқы ма, соңғысы ма?
224
 
Ақпараттың берілу жолдары
226
 
Белсенді тәжірибе немесе қабылдаудағы енжарлық
226
 
Жеке байланыс және бұқаралық ақпарат құралдарының ықпалы
228
 
Кімге айтылды? Аудитория
230
 
Олардың жасы нешеде?
230
 
Олар не туралы ойлайды?
233
 
Иландыруға не кедергі болуы мүмкін?
235
 
Жеке ұстанымды күшейту
236
 
Қарсы дәлелдердің ықпалын арттыру
236
 
Күнделікті өмірде инокуляциялық бағдарламаларды қолдану
237
 
Достарының қысымынан балалардың шылым шегуге әуестеніп кетуіне қарсы инокуляция
237
 
Ұстаным инокуляциясының қолданысы
238
 
Бағдарларға арналған инокуляцияның салдары
240
 
ПОСТСКРИПТУМ: ашық, бірақ аңқау болмау
240
 
8-тарау. ТОПТЫҢ ЫҚПАЛЫ
241
 
Топ дегеніміз не?
242
 
Әлеуметтік фасилитация: айналамызда адамдардың болуы бізге қалай әсер етеді?
243
 
Басқалардың қасымызда болуы
243
 
Тобыр: басқа да көп адамдардың болуы
245
 
Басқалардың жанымызда болуы бізді не себепті қоздырады?
246
  Сынаудан қорқу №246
 
Зейіннің шашыраңқы болуы
246
 
Басқалардың болуының өзі
247
 
Әлеуметтік салғырттық: топтағы адам іс-әрекетке салғырт қарай ма?
248
 
Жұмыс қолы көп болғанда іс өнімді бола ма?
248
 
Күнделікті өмірдегі әлеуметтік салғырттық
250
 
Деиндивидуация: топтағы адамдар өзіндік «Менін» қай кезде жоғалтады?
253
 
Топпен болғанда жалғыз кезімізде жасамайтын нәрселерді істейміз
253
 
Топ көлемі
253
 
Анонимдік
254
 
Қоздырушы және алаңдатушы іс-әрекеттер
256
 
Әлсіреген өзіндік сана
256
 
Топтық поляризация: топ біздің пікір-көзқарастарымызға қалай ықпал етеді?
257
 
«Тәуекелді жылжу» туралы іс
258
 
Топтағы пікірлер басымдық ала бастай ма?
259
 
Топтық поляризация бойынша эксперименттер
259
 
Табиғи жолмен пайда болатын топтық поляризация
260
 
Поляризацияны түсіндіру
263
 
Ақпараттық ықпал
263
 
Нормативті ықпал
264
 
Ойлаудың шоғырлануы: топ жеке адамның пікір-көзқарасын нақтылай ма?
266
 
Топтық ойлаудың белгілері / симптомдары
267
 
Топтық ойлауды сынау
269
 
Топтық ойлаудың алдын алу
270
 
Мәселелердің топтық шешімі
271
 
Шағын топтардың ықпалы: жеке адамдар топқа қалай ықпал етеді?
274
 
Дәйектілік
275
 
Өз-өзіне сену
275
 
Көпшіліктен бас тартатындар
276
 
Көшбасшылық азшылықтың ықпалы болып санала ма?
276
 
ПОСТСКРИПТУМ: топпен болу зиян ба?
279
  ІІІ Бөлім. Әлеуметтік қарым-қатынас
  9-тарау. БІРЖАҚТЫ ТҮСІНІК: өзгелерді жақтырмау №281
 
Біржақты түсініктің табиғаты мен ықпалы
282
 
Біржақты түсініктің анықтамасы
282
 
Имплицитті және эксплицитті біржақты түсінік
284
 
Нәсілге қатысты біржақты түсінік
285
 
Нәсілге қатысты біржақты түсінік азайды ма?
285
 
Нәсілге қатысты біржақты түсініктің жасырын түрі
286
 
Нәсілге қатысты автоматты түрдегі біржақты түсінік
287
 
Жынысқа қатысты біржақты түсінік
289
 
Гендерлік стереотиптер
290
 
Мейірімді және мейірімсіз сексизм
290
 
Гендерлік дискриминация
291
 
Гомосексуалистер мен лесбиандарға қатысты біржақты пікір
292
 
Біржақты түсініктің әлеуметтік негіздері
293
 
Әлеуметтік теңсіздік: статустың теңсіздігі және біржақты түсінік
293
 
Әлеуметтену
294
 
Авторитарлы тұлға
295
 
Дін және нәсілге қатысты біржақты түсінік
295
 
Конформизм
296
 
Институттық қолдау
297
 
Біржақты түсініктің мотивациялық негіздері
298
 
Фрустрация және агрессия: жазықсызға жала жабу теориясы
298
 
Әлеуметтік сәйкестік (идентификация) теориясы: өзін өзгелерден жоғары сезіну
299
 
Ингрупптық біржақты түсінік
301
 
Статусты, өзін-өзі сыйлауды, қоғамдағы орынды қажет ету
302
 
Біржақты түсінікті болдырмау мотивациясы
303
 
Біржақты түсініктің когнитивті негіздері
305
 
Адамдарды категория бойынша жіктеу
305
 
Спонтанды айыру
305
 
Қабылдамалы ұқсастықтар мен айырмашылықтар
305
 
Айрықша өзгешілік: ерекше адамдарды басқалар қалай кабылдайды?
307
 
Ерекше адамдар
307
 
Ерекше оқиғалар
309
 
Ерекше оқиғалар иллюзиялық корреляцияның дамуына әкеледі
310
 
Атрибуция: әділетті әлем болуы рас па?
311
 
Өз тобына қатысты жақтау
311
 
Әділ әлем феномені
312
 
Біржақты түсініктің салдары
314
 
Өздігінен туындайтын біржақты түсінік
314
 
Дискриминацияның әсері: өздігінен жүзеге асатын болжам
316
 
Стереотип қаупі
316
 
Стереотиптер адамдардың ой-пікірін бұрмалай ма?
319
 
Әсерлі стереотиптер мәселесі
320
 
Стереотиптер пікірді қалай бұрмалайды?
320
 
ПОСТСКРИПТУМ: біржақты түсінікті жеңу мүмкін бе?
321
 
10-тарау. АГРЕССИЯ: басқаларға зиян келтіру
323
 
Агрессия дегеніміз не?
324
 
Агрессияның теориясы бар ма?
326
 
Агрессия биологиялық феномен ретінде
326
 
Инстинктивті мінез-құлық пен даму психологиясы
326
 
Жүйке жүйесінің әсері
327
 
Геннің әсері
327
 
Биохимиялық әсер
328
 
Агрессия фрустрацияға жауап ретінде
330
 
Фрустрация-агрессия теориясын қайта қарау
331
 
Салыстырмалы депривация
331
 
Агрессия тәрбиемен келген әлеуметтік мінез-құлық ретінде
332
 
Агрессияның салдары
332
 
Бақылау арқылы үйрену
333
 
Агрессияға не әсер етеді?
335
 
Келеңсіз оқиғалар
335
 
Ауыру
335
 
Аптап ыстық
336
 
Шабуылдаушы мінез-құлық
337
 
Қозу
337
 
Агрессивті сигналдар
339
 
Бұқаралық ақпарат құралдарының әсері: порнография және сексуалдық зорлық-зомбылық
339
 
Сексуалды шындықты қабылдаудың бұрмалануы
340
 
Әйелдерге қатысты агрессия
341
 
Бұқаралық ақпарат құралдарының әсері: теледидар және интернет
342
 
БАҚ-тың іс-әрекетке әсері
343
 
Телевизияның ойлауға әсері
346
 
Өзге медиа әсері: ведеоойындар
347
 
Ведеоойындардың ықпалы
347
 
Топтың әсері
351
 
Агрессияны қалай азайтуға болады?
355
 
Катарсис
355
 
Әлеуметтік тәрбие тәсілі
357
 
Мәдениеттің өзгеруі және әлемдегі зорлық-зомбылық
359
 
ПОСТСКРИПТУМ: зорлық-зомбылық мәдениетін реформалау
359
 
11-тарау. ТАРТЫМДЫЛЫҚ ЖӘНЕ ИНТИМДІК ЖАҚЫНДЫҚ: өзгелерге ықылас және сүйіспеншілік
361
 
Достасу және өзгелерге қызығушылық неден туындайды?
365
 
Жақындық
365
  Өзара әрекеттесу №366
 
Өзара әрекеттесу антиципациясы (өзара әрекеттесуден дәмелену)№
367
 
Қайталап қараудың ықпалы
367
 
Дене бітімінің тартымдылығы
371
 
Тартымдылық пен танысу (романтикалық кездесулер)
371
 
Жарасымдылық феномені
373
 
Физикалық тартымдылық стереотипі
374
 
Кім тартымды?
376
 
Ұқсастық пен өзара сәйкестік
379
 
Тең-теңімен бе?
379
 
Бір-біріне ұқсамайтын адамдар бірін-бірі жақсы көре ме?
381
 
Бізді ұнататындарды ұнату
382
 
Атрибуция
383
 
Арақатынастардың марапатталуы
384
 
Махаббат дегеніміз не?
386
 
Ынтық махаббат
386
 
Ынтызар махаббат теориясы
387
 
Махаббаттағы әралуандық: мәдениет және гендер
388
 
Серіктестік махаббат
389
 
Тығыз арақатынасқа не себеп болады?
390
 
Құштарлық
390
 
Құштарлық стильдері
392
 
Әділдік
393
 
Ұзақ мерзімді әділдік
393
 
Әділдікті сезіну және қанағаттану
394
 
Риясыз көңіл (self-disclosure)
394
 
Арақатынастар қалай аяқталады?
398
 
Ажырасу
398
 
Айырылысу процесі
399
 
ПОСТСКРИПТУМ: махаббаты құру
402
 
12-тарау. КӨМЕК КӨРСЕТУ
403
 
Біз не себепті көмек көрсетеміз?
405
 
Әлеуметтік алмасу және әлеуметтік нормалар
405
 
Марапаттаулар
405
 
Ішкі марапат немесе көтермелеу
407
 
Қоғамдық нормалар
410
 
Эволюциялық психология
413
 
Отбасылық және рулық іріктеу
413
 
Өзара алмасу
414
 
Топтық іріктеу
415
  Көмек көрсету теорияларын салыстыру және бағалау 415
 
Шынайы альтуризм№
416
 
Біз қандай жағдайларда көмектесеміз?
420
 
Куәгерлердің саны
420
 
Назар аударып қарау
421
 
Түсініктеме беру
421
 
Жауапкершілікті өз мойнына алу
423
 
Қайта қаралған зерттеу этикасы
425
 
Басқалар көмек көрсеткенде жәрдемдесу
425
 
Уақыт қысымы
426
 
Ұқсастық
426
 
Кімдер көмек көрсетеді?
429
 
Жеке тұлғалық қасиеттер
429
 
Гендер
430
 
Діни сенім
431
 
Қалай көбірек көмек беруге болады?
433
 
Тұрлаусыздықты төмендету, жауакершілікті арттыру
433
 
Жеке өтініштер
434
 
Өзін кінәлі сезіну және өз беделін сақтау
434
 
Альтуризмді әлеуметтендіру
435
 
Моральдық инклюзияға үйрету
435
 
Альтуризмді модельдеу
437
 
Жасау арқылы үйрену
438
 
Көмек көрсетуді альтуристік түрткілермен байланыстыру
439
 
Альтуризм туралы білу
439
 
ПОСТСКРИПТУМ: әлеуметтік психологияны өмірде қолдану
440
 
13-тарау. КОНФЛИКТ ЖӘНЕ БІТІМГЕРШІЛІК
441
 
Конфликт неден туындайды?
442
 
Әлеуметтік дилеммалар
442
 
Күдікті дилеммасы
443
 
Ортақ игілік трагедиясы
444
 
Қатысушының негізгі қателігі
445
 
Мотивтердің дамуы
445
 
Нәтижелер жиынтығының нөлге тең болмауы
445
 
Әлеуметтік дилеммалардың шешімі
445
 
Бәсеке
448
  Әділетсіздікті сезіну №449
 
Бұрыс қабылдау
450
 
Кереғар қабылдау
450
 
Қарапайым ойлау әдісі
452
 
Түсініктің өзгеруі
452
 
Бейбітшілікке қалай жол жеткізе аламыз?
454
 
Байланыс
454
 
Байланыс көзқарастарды болжай ала ма?
454
 
Десегрегация нәсіларалық қарым-қатынастарды жақсарта ма?
455
 
Десегрегация нәсіларалық көзқарасты қай кезде жақсартады?
455
 
Қауымдасу
459
 
Ортақ сыртқы қауіп бірігуге негіз болады
459
 
Ынтымақты күшейтетін ортақ мақсаттар
461
 
Бірге оқу нәсілдік көзқарасты жақсартады
463
 
Топтық және командалық сәйкестік
465
 
Байланыс
467
 
Келіссөз
467
 
Медиация
468
 
Арбитраж
471
 
Татуласу
472
 
Тәжірибеде қолданылуы
473
 
ПОСТСКРИПТУМ: жеке адам мен қоғамдық құқық арасындағы конфликт
474
  IV Бөлім. Қолданбалы әлеуметтік психология
 
14-тарау. МЕДИЦИНАДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ПСИХОЛОГИЯ
475
 
Клиникалық пайымдаулардың дәлдігіне қандай жағдайлар ықпал етеді?
476
 
Иллюзиялық байланыстар
477
 
Уақыт өтіп кеткен соң пайымдау және өзіне аса сенімділік
478
 
Өзін-өзі растайтын диагноздар
479
 
Клиникалық интуиция мен статистикалық пайымды салыстыру
479
 
Жақсы клиникалық тәжірибенің мағынасы
481
 
Адамның іс-әрекетіндегі проблемаларға қандай когнитивті процестердің қатысы бар?
482
 
Депрессия
482
 
Бұрмалау ма, реализм бе?
482
  Жағымсыз ойлар депрессияның салдары ма, себебі ме? №483
 
Жалғыздық
486
 
Жалғыздықты және шеттетілуді сезіну
486
 
Өзгелерге негативті көзқараста болу
487
 
Уайым мен ұялшақтық
487
 
Әлеуметтік жағдайларда өз қабілетімізге күмәніміз
487
 
Кейбір жағдайлар
488
 
Денсаулық, ауру және өлім
488
 
Адамның ауруға реакциясы
489
 
Эмоция және вуру
490
 
Оптимизм және денсаулық
490
 
Емделудің әлеуметтік-психологиялық негіздері
493
 
Мінез-құлықты өзгерту арқылы ішкі өзгерістерге қол жеткізу
493
 
Зиянды әдеттерден арылу
494
 
Әлеуметтік дағдыларға әдеттену
494
 
Түсіндіру терапиясы
494
 
Адамның қарым-қатынаста ішкі өзгерістері арқылы табысқа жетуі
495
 
Терапияны әлеуметтік ықпал ретінде пайдалану
496
 
Әлеуметтік қарым-қатынастың денсаулық пен игілікке әсері қандай?
497
 
Жақын қарым-қатынас және денсаулық
497
 
Әлеуметтік қолдау және денсаулық
499
 
Кедейлік, теңсіздік және денсаулық
499
 
Жақын қарым-қатынас және бақыт
501
 
Достық және бақыт
501
 
Ерлі-зайыптылық және бақыт
501
 
ПОСТСКРИПТУМ: бақыттың еселенуі
503
 
15-тарау. СОТТАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ПСИХОЛОГИЯ
505
 
Куәгерлердің сөздеріне қаншалықты сенуге болады?
506
 
Куәгерлер айғақтарының ықпалы
506
 
Куәгердің көргенінің бәріне сене беруге болмайды
507
 
Жалған ақпараттың әсері
509
 
Қайта әңгімелеу
511
 
Айғақтағы қатені азайту
511
 
Тергеушілерді арнайы оқыту
513
 
Тану процесіндегі қатені азайту
514
 
Алқабилерді арнайы оқыту
515
 
Алқабилердің шешіміне тағы қандай факторлардың ықпалы бар
516
 
Айыпталушының мінездемесі
516
 
Айыпталушының сырт келбетінің тартымдылығы
517
 
Айыпталушының алқабиге ұқсастығы
518
 
Соттың нұсқауы
519
 
Қосымша факторлар
521
 
Алқабидің жеке басының қасиеттерінің ықпалы қандай?
521
 
Алқабидің пайымдауы
522
 
Нұсқауды түсінуі
522
 
Алқабидің нұсқауды түсінуін жетілдіру
522
 
Алқабилерді іріктеу
523
 
«Өлім жазасын» қарастыратын алқабилер
523
 
Алқабилерге топтың әсері қандай?
525
 
Азшылықтың ықпалы
526
 
Топтық бөліну
526
 
Жұмсақтық
527
 
Он екі адамның үкімі жалғыз адамның үкімінен тиімдірек пе?
528
 
Он екі адамдық алқабидің үкімі алты адамдық алқабидің үкімімен тең бе?
528
 
Зертханадан – шынайы өмірге: эксперименттік және кәсіби соттар
529
 
ПОСТСКРИПТУМ: психология ғылымының негізінде орынды ойлау
530
 
16-тарау . ӘЛЕУМЕТТІК ПСХОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ КЕЛЕШЕК
531
 
Психология және климат өзгерісі
534
 
Климат өзгеруінің психологиялық салдары
535
 
Көші-қон және психологиялық зақым
535
 
Климат және шиеленіс
535
 
Қоғамның климат өзгерісіне қатысты пікірі
536
 
Жеке тәжірибе және эвристика
536
 
Сенім
537
 
Тұрақты келешекті қамтамасыз ету
538
 
Жаңа технологиялар
538
 
Тұтынуды қысқарту
539
 
Жеңілдіктер
539
 
Кері байланыс
540
 
Сәйкестік
541
 
Әлеуметтік психология және байлық
541
 
Жоғары материализм
542
 
Байлық және әл-ауқат
542
 
Дәулетті елдер бақыттырақ па?
543
 
Дәулетті адамдар бақыттырақ па?
543
 
XXI ғасырдың бақуатты адамдары бақытты ма?
544
 
Материализм адамды қанағаттандырмайды
545
 
Біздің бейімделуге мүмкіндігіміз
546
 
Біздің салыстыруға бейімділігіміз
547
 
Тұрақтылық және өмір үшін күрес
549
 
ПОСТСКРИПТУМ: қазіргі әлемге қалай жауап қайтару керек?
553
 
Глоссарий
554

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2020 Алматы облысының дін істері басқармасы (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru